Nawigacja

Nasza szkoła Historia szkoły Patron Hymn / Pieśń szkolna Absolwenci naszej szkoły

O szkole

Nasza szkoła

 

Misja Szkoły 

 

Misją Szkoły Podstawowej Nr 285

im. Jana Marcina Szancera jest:

 

„Dobre wychowanie, rzetelna nauka i wszechstronny rozwój”

 

 Tylko umiejętna realizacja tych zadań gwarantuje pełny sukces w przygotowaniu młodego człowieka

do podjęcia nauki na poziomie gimnazjum.

Nasza szkoła ma bogate tradycje inspirowane twórczością naszego patrona. Stwarzamy uczniom warunki

do efektywnej nauki i wszechstronnego rozwoju.  

Pomagamy w odkrywaniu talentów i dbamy o ich rozwijanie.

Opieką otaczamy uczniów wymagających pomocy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Wspólnie z rodzicami staramy się, aby każdy czuł się u nas dobrze

i mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.

Nasze cele realizujemy w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego wspierania się, zdrowej rywalizacji

przy jednoczesnej dbałości o harmonijny rozwój dziecka.

Wyróżnia nas oryginalność stosowanych metod, profesjonalizm, potrzeba doskonalenia się,

twórcze działanie, oraz nowoczesna baza dydaktyczna.

Naszą dewizą jest dobro dziecka. 

 

Wizja Szkoły 

 

"Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzieli, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze"

Dążymy do tego, aby:

uczniowie - byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszej edukacji

i życia we współczesnym świecie;

rodzice - włączali się w życie szkoły, wspierając nauczycieli i swoje dzieci,

aby wspólnie osiągnąć sukces edukacyjny i wychowawczy;

nauczyciele - stale poszukiwali twórczych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi

każdego ucznia na miarę jego możliwiści i potrzeb;

szkoła - była postrzegana w środowisku lokalnym jako miejsce bezpieczne

i rozwijające pasje i zainteresowania dzieci.

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 285 

im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

na lata 2012 – 2017.doc

 

 

PLAN PRACY-KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 285

IM. JANA MARCINA SZANCERA

W WARSZAWIE

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.),

·        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),

·        Statut Szkoły Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera,

·        Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera,

·        Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014.

2.   Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2013/2014.

3.  Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2012/2013.

 

Cele do zrealizowania

 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i wychowania.

2. Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów.

3. Przygotowanie uczniów klas 6 do sprawdzianu szóstoklasistów i do dalszych etapów
     edukacyjnych.

4. Zapewnienie właściwych warunków nauki uczniom ze specyficznymi potrzebami
    edukacyjnymi.

5.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

6. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

 

Główne zadania dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze na rok szkolny 2013/2014:

 

1. Wypracowanie systemów motywujących uczniów do nauki.

2. Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane wyniki
      w nauce i zachowaniu.

3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego
     myślenia i sprawnego działania.

4. Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości
  dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku przy jednoczesnym przestrzeganiu
  przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 01/13/14 w dniu 10.09.2013 r.

 

Spis treści zawartych w planie

 

I.  Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II. Kalendarz szkoły.

III.  Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.

IV. Harmonogram konkursów.

V. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.

VI. Harmonogram zebrań i spotkań z rodzicami

 

 

       I.            Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

29, 30 sierpnia 2013 r.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

29, 30 sierpnia 2013 r.

Opracowanie  programu wychowawczego
i programu profilaktyki

Rada pedagogiczna/zespół wychowawczy

30 sierpnia 2013 r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

 

10 września 2013 r.

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

Wszyscy nauczyciele

10 września 2013 r.

 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny 2013/2014

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor szkoły, opiekunowie staży

Cały rok szkolny

2013/ 2014

Doskonalenie zawodowe nauczycieli; udział w spotkaniach z doradcami metodycznymi,  kursach, szkoleniach, warsztatach.

Modyfikacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dyrektor szkoły

Zespół WDN

Cały rok szkolny 2013/2014

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Zespół ds. promocji,

wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny 2013/2014

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, rodzicami, sąsiednimi placówkami

oświatowymi.

Dyrektor szkoły,

Wicedyrektorzy,

Nauczyciele

Cały rok szkolny 2013/2014

Współpraca z sektorem samorządowym, organizacjami pozarządowymi, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, miejscową parafią.

 

Dyrektor szkoły

Pedagog

Cały rok szkolny

2013/2014

 

 

NAUCZANIE

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/214

Przeprowadzenie sprawdzianu  dla uczniów klas szóstych (także próbnych), analiza oraz opracowanie wyników,  wdrażanie wniosków do realizacji

Dyrektor, zespoły przedmiotowe

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Zgodnie z harmonogramem

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Wicedyrektorzy, przewodniczący zespołów

Cały rok szkolny

2013/2014

Zorganizowanie lekcji otwartych dla nauczycieli z innych szkół dzielnicy Targówek                    w ramach dzielenia się dobrą praktyką

Dyrektor

grudzień 2014 r.

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Utworzenie bogatej oferty edukacyjnej:

organizacja zajęć pozalekcyjnych,

organizacja zajęć wyrównywania wiedzy, organizacja zajęć dla uczniów uzdolnionych, opracowanie planów pracy kół zainteresowań i wdrożenie ich do realizacji, gromadzenie i ekspozycja osiągnięć uczniów

Dyrektor,

Wicedyrektorzy

Odpowiedzialni nauczyciele

Wrzesień 2013 r.

 

 

 

 

Nauczyciele

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Odpowiedzialni nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Praca z uczniami mającymi trudności
w nauce, zapewnienie im różnych form pracy odpowiednio do typu i stopnia zaburzeń

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego;

wizyty w przedszkolach, konkursy dla

przedszkolaków, zajęcia otwarte

Nauczyciele wychowania przedszkolnego
 i edukacji wczesnoszkolnej

Cały rok szkolny

2013/2014

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Badanie wyników nauczania

Wicedyrektor szkoły, nauczyciele

Według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane wyniki w nauce i zachowaniu

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

Wicedyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

Dyrektor, wicedyrektorzy szkoły

Według harmonogramu

 

WYCHOWANIE

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Działania na rzecz zdrowia i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu
w szkole.

Wdrażanie działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, specjalistami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

2013/2014

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok szkolny

2013/2014

Wychowanie ekologiczne

Nauczyciele Koordynator ds. ekologii,

Cały rok szkolny

2013/2014

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

Wszyscy

nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Edukacja czytelnicza

Nauczyciele, bibliotekarze

Cały rok szkolny

2013/2014

 

  

ZADANIA OPIEKUŃCZE

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2013/2014

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pedagog szkolny,

Terapeuta pedagogiczny,

Logopeda

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

2013/2014

Objecie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

Kierownik świetlicy, Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

2013/2014

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

2013/2014

Zapewnienie opieki socjalnej, stypendialnej i obiadów w szkole

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

2013/2014

 

  

       I.            Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

 

Termin

Zadanie

02.09.2013

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

10.09.2013

Rada Pedagogiczna

 

27.09.2013

Przyjęcie  dzieci z kl. 0 w poczet braci

uczniowskiej

14.10.2013         

Ślubowanie klas I

 

do 19.12.2013

 

Wystawienie propozycji ocen semestralnych

(informacja o zagrożeniu oceną                

niedostateczną z przedmiotu lub

nieodpowiednią/naganną  z zachowania)

23.12 – 01.01

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

do 27.01. 2014

 

Oddanie sprawozdań za I semestr

 

28.01. 2014

 

Rady klasyfikacyjne klas I – VI

 

29.01. 2014

 

Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

 

04.02.2014

 

Rada podsumowująca pracę w I semestrze

31.01.2014

 

Apel dla klas  IV – VI podsumowujący pracę

w I semestrze

03.02.2014

 

Początek II semestru

 

04.02.2014

Rada podsumowująca pracę w I semestrze

17.02 – 02.03                        

Ferie zimowe

28.03. 2014

Święto szkoły

 01.04.2014

 

Sprawdzian w klasach VI

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dla klas I – V)

17.04 – 22.04.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2014

Święto Pracy

02.05.2014

 

Święto Polskiej Flagi

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dla klas I – VI)

do 16.05.2014

 

Wystawienie propozycji ocen rocznych

(informacja o zagrożeniu oceną                 

niedostateczną z przedmiotu lub

nieodpowiednią/naganną  z zachowania)

do 16.06.2014

 

Oddanie sprawozdań za rok szkolny

      2013/2014

17.06.2014

 

Rady klasyfikacyjne klas I – VI

 

18.06.2014

 

Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

 

19.06.2014

 

Boże Ciało

26.06.2014

 

Apel dla klas  IV – VI podsumowujący pracę

w roku szkolnym 2013/2014

27.06.2014

 

Zakończenie roku szkolnego

 

30.06.2014

 

Rada Pedagogiczna

podsumowująca pracę szkoły

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2013 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2013 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2013 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2014 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2014 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia 2014 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2014 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2014 r.,
 • Boże Ciało – 19 czerwca 2014 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

·         1 kwietnia 2014 r.

·         2 maja 2014 r.

·         20 czerwca 2014 r.

 

    II. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

 

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Rozpoczęcie roku szkolnego

02. 09.2013

M. Zwęglińska

Sprzątanie świata

 

 20. 09. 2013

K. Wrona

R. Grelewska

 

Przyjęcie dzieci z kl. 0 w poczet braci uczniowskiej

 

 

 

 

27. 09. 2013

 

P. Ciastko

P. Grabowska              M. Pietruszka               J. Pogruszewska         J. Wróblewska            J. Zienkiewicz-Ebing   T. Strąk                      E. Dąbrowska

 

Ślubowanie klas I

 

 

 

14. 10. 2013 

A. Koślacz

E. Zajdel

M. Morańda

E. Adamiak

E. Skrzek

K. Marzec

      T.  Strąk

E. Dąbrowska

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

11. 10. 2013 

 

A. Sawa

Halloween

 

31. 10. 2013 

J. Sołomiewicz

M. Kamola

A. Gołębiewska

 

Święto Odzyskania Niepodległości

kl. I – III

 

kl. IV – VI

 

08. 11. 2013

 

A. Raszkowska

 

I. Kobieracka

 

Jasełka

20. 12. 2013   

T. Banaszek

D. Wangler

Ks. M. Serafin

Ks. J. Szabaciuk

 

Apel  dla kl. IV – VI podsumowujący  pracę w I  semestrze

 

31. 01. 2014 

Dyrekcja

Samorząd

Uczniowski

 

Święto Szkoły

 

28. 03. 2014 

 

wszyscy

nauczyciele

Dzień Ziemi

22. 04. 2014

      K. Wrona

      R. Grelewska

Święto Flagi

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

kl. I – III                               

 

kl. IV – VI

 

30. 04. 2014 

 

 

 

     H. Funk

 

     J. Szewczak

 

Apel  dla kl. IV – VI podsumowujący

pracę w roku szkolnym 2013/2014

 

26. 06. 2014

     Dyrekcja

 Samorząd  

 Uczniowski

Zakończenie roku szkolnego w:

kl. 0 – I

 

kl. II – III

 

kl. IV –  V

 

 

kl. VI

27. 06. 2014

 

     E. Adamiak

 

A. Deuszkiewicz

 

    R. Grelewska

    K. Wrona

 

E. Maciejczyk

D. Ozimek

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

01. 09. 2014

      B. Morańda

 

 

IV. Harmonogram konkursów

 

Organizacja konkursów szkolnych

 

Lp

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację

 

 

Organizator

Termin konkursu/imprezy sportowej

Etap

 szkolny

Etap dzielnicowy

Etap warszawski

Klasy 0 - 3

1.

„Drzewo z papieru” Gr „0’

J. Zienkiewicz-Ebing

SP 285

wrzesień

 

 

2.

„Misie znane i kochane” Gr „0”

J. Zienkiewicz-Ebing

SP 285

I-semestr

 

 

3.

Konkurs plastyczny

„Pisanka Wielkanocna”

G. Grabowska

SP 285

II-semestr

 

 

4.

Konkurs ekologiczny

„Drugie życie butelki”

G. Grabowska

SP 285

I-semestr

 

 

5.

„Uczeń na medal” Kl. II i III

„Najładniejszy zeszyt„ Kl.I

MSV

SP 285

cały rok szkolny

 

 

6.

konkurs plastyczny

„To my”   -plakat

MSV

SP 285

wrzesień

 

 

7.

„Światowy Dzień bez przemocy

Kl. I-III

MSV

SP 285

październik

 

 

8.

Konkurs plastyczny

„Na jesieni świat się mieni” Kl.I

B. Morańda

SP 285

I-semestr

 

 

9.

Konkurs plastyczny

„Wielkanocne pisanki” Kl. I

 

E. Adamiak

SP 285

II-semestr

 

 

10.

Konkurs plastyczny

„Najpiękniejsze ozdoby

na choinkę” Kl.I

E. Zajdel

SP 285

grudzień

 

 

11.

Konkurs recytatorski Kl. I

E. Skrzek

SP 285

II-semestr

 

 

12.

Konkurs plastyczny

„Jesienne inspiracje” Kl.II

H. Funk

SP 285

październik

 

 

13.

Konkurs recytatorski Kl. II

 

 1. Raszkowska

SP 285

kwiecień

 

 

14.

Konkurs plastyczny

„Najpiękniejsza bierka szachowa”

uczniowie szkoły

 

D. Pszkit

SP 285

wrzesień

 

październik

15.

Konkurs plastyczny

„Co nam dasz jesieni?”

 

H. Klimkowska

SP 285

 

październik

 

 

 

16.

Czytanie ze zrozumieniem

„Przeczytam i już wiem”

H. Klimkowska

SP 285

marzec

 

 

17.

Turniej w „Dwa ognie” Kl. III

D. Ozimek

SP 285

I-semestr

 

 

18.

Konkurs matematyczny Kl. III

K. Grudzień-Kuczyńska

SP 285

II-semestr

 

 

19.

Konkurs plastyczny

„Wielkanocna pisanka” Kl. III

K. Grudzień-Kuczyńska

SP 285

II-semestr

 

 

20.

Konkurs krzyżówek

 i kolorowanek

A. Heinrich

SP 285

cały rok

 

 

21.

Konkurs ortograficzno-plastyczny

w ramach ETSD

M. Jóźwik

K. Karaś

 

SP 285

październik

 

 

22.

Konkurs dla n-li, pracowników szkoły i rodziców uczniów

„Logo warszawskiego pilotażu”

D. Pszkit

SP 285

wrzesień

 

październik

23.

Opowiadamy polskie baśnie i legendy

A. Heinrich

T. Tanert

SP 285

II-semestr

 

 

Klasy 4 - 6

1.

Świat wg. starożytnych Greków

I. Kobieracka

SP 285

I-semestr

 

 

 

2.

Mistrz ortografii

z j. angielskiego 2-etapy

Kl. V-VI

 

M. Kamola

SP 285

 

I-semestr

II-semestr

 

 

 

3.

Zaczarowane ogrody

 J. M. Szancera”

E. Dąbrowska

SP 285

II-semestr

 

 

 

4.

Najciekawsze opowiadanie fantastyczne Kl. VI

A. Sawa

SP 285

II-semestr

 

 

5.

Konkurs literacki dla uzdolnionych

na najciekawszą recenzję kl. VI

A. Sawa

SP 285

II-semestr

 

 

6.

Quiz wiedzy o polskiej historii symbolach narodowych

„Jestem Polakiem”

 

A. Sawa

SP 285

maj-2014r

 

 

7.

Konkurs plastyczny

na najciekawszą ilustrację

„Bajek i robotów” S. Lema

 

A. Sawa

SP 285

I-semestr

 

 

8.

Mistrz matematyki kl.VI

E. Maciejczyk

SP 285

luty i

maj 2014

 

 

9.

Konkurs ortograficzno-plastyczny

w ramach ETSD

 

M. Jóźwik

K. Karaś

SP 285

październik

 

 

10.

Konkurs ortograficzny

„Przyłapani na ortografii”

 

K. Tanert

SP 285

grudzień 2013

styczeń 2014

 

 

11.

Opowiadamy polskie baśnie

 i legendy

 

A. Heinrich

T. Tanert

SP 285

II-semestr

 

 

12.

Turniej dziewcząt

w piłce koszykowej Kl. VI

D. Ozimek

SP 285

I-semestr

 

 

13.

Turniej dziewcząt w piłce nożnej Kl. VI

 

D. Ozimek

SP 285

I-semestr

 

 

14.

Turniej dziewcząt w piłce                  siatkowej Kl. VI

 D. Ozimek

 D. Gutowska

SP 285

II-semestr

 

 

15.

Turniej w grze szkolnej„Palant”

Kl. VI

 D. Ozimek

  D. Gutowska

SP 285

II-semestr

 

 

16.

Turniej w „Dwa ognie”

 

  D. Ozimek

  D. Gutowska

SP 285

I-semestr

 

 

17.

”Świat baśni”

 

A. Prusaczyk

SP 285

II-semestr

 

 

18.

Maraton ortograficzny Kl.VI

 A. Prusaczyk

 A. Sawa

SP 285

cały rok

III-etapy

 

 

19.

Turnieje miedzy klasowe

na poziomach klas w piłce nożnej

w mini piłce koszykowej

w dwa ognie usportowione

w mini piłce siatkowej

 

 

SP 285

 

 

 

 

 

V. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej

 

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

29, 30 sierpnia 2013r.

Organizacja roku szkolnego– przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014

2.

10 września 2013 r.

Zatwierdzenie Programu Wychowawczego i Profilaktyki oraz Planów Pracy Szkoły na rok szk. 2013/2014

3.

17 grudnia 2013 r.

Rada śródokresowa z przedstawieniem uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną  zachowania. proponowane oceny.

4.

 28 stycznia 2014 r.

Rada klasyfikacyjna klas I – VI

5.

29 stycznia 2014 r.

Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

6.

4 lutego 2014 r.

Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły w I semestrze

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu po szkole podstawowej.

7.

 11 marca 2014 r.

Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące

Szkolenie wynikające z WDN

8.

13 maja 2014 r.

Przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną  zachowania, proponowane oceny.

9.

 17 czerwca 2014 r.

Rada klasyfikacyjna klas I – VI

10.

23 czerwca 2014 r.

Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej

11.

30 czerwca 2014 r.

Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły.

 

 VI .Harmonogram zebrań i spotkań z rodzicami

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

Rodzaj spotkania

1.

11,12 września 2013r.

Zebrania informacyjne

Zapoznanie rodziców klas 6 z możliwymi dostosowania warunków i form sprawdzianu po klasie 6.

Zebranie

2.

17 października 2013

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

Dzień otwarty

3.

20,21 listopada 2013

Zebranie półsemestralne

Zebranie

4.

19 grudnia 2013 r..

Przedstawienie rodzicom zagrożeń i proponowanych ocen na piśmie.

Dzień otwarty

5.

5,6 lutego 2014 r.

Zebrania semestralne

Zebranie

6.

19,20 marca 2014 r.

Przedstawienie spraw bieżących

Zebranie

7.

24 kwietnia 2014 r.

Konsultacje indywidualne –przedstawienie

informacji o uczniach

Dzień otwarty

8.

28,29 maja 2014 r.

Przedstawienie rodzicom zagrożeń i proponowanych ocen na piśmie.

Zebranie

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie
  Turmoncka 20, 03-254 Warszawa
 • tel/fax 22-811-40-55
  tel. moduły 22-462-30-70

Galeria zdjęć